Będzie prościej pomagać uczniom

Zespoły nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie muszą być powoływane w sposób formalny - uważa Ministerstwo Edukacji Narodowej i proponuje zmianę rozporządzenia w tej sprawie.

O skierowaniu do konsultacji zewnętrznych projektu nowelizacji rozporządzenia o pomocy pedagogiczno-psychologicznej ministerstwo poinformowało na swojej stronie internetowej.

Można tam przeczytać, że konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika z potrzeby doprecyzowania przepisów dotyczących funkcjonowania zespołów nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, których zadaniem jest planowanie oraz koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty. Chodzi o uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; zarówno o uczniów z dysfunkcjami, problemami, jak i o uczniów wybitnie zdolnych.

"Okres pilotażowy wdrażania przepisów wykazał, że część regulacji budziła wątpliwości interpretacyjne. Wprowadzane zmiany wychodzą naprzeciw potrzebom środowiska i przyczynią się do poprawy organizacji pracy w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Doprecyzowanie przepisów ułatwi dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty ich stosowanie w praktyce" - napisano.

W komunikacie przypomniano, że intencją aktualnie obowiązującego rozporządzenia było podkreślenie potrzeby zespołowej formuły pracy zespołów nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów, którzy planują i koordynują udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. Jednak część dyrektorów podejmowała dodatkowe, zbędne czynności w celu powołania zespołów. Dlatego też z rozporządzenia usunięte zostało określenie sugerujące, że zespoły muszą być tworzone przez dyrektora w sposób sformalizowany.

Zgodnie z projektem dyrektor będzie mógł też wskazać osobę, która będzie koordynowała pracę większej liczby zespołów. Zrezygnowano też ze wskazywania w rozporządzeniu terminu dokonania przez zespół oceny efektywności udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Doprecyzowano też przepisy regulujące kwestie dotyczące informowania rodziców ucznia o terminie spotkania zespołu. Obecnie część dyrektorów informacje przekazuje w sposób bardzo sformalizowany, np. listem poleconym, podczas, gdy - zdaniem MEN - może odbywać się to w sposób zwyczajowo przyjęty w danym przedszkolu, szkole lub placówce. Jest to sytuacja analogiczna do powiadamiania rodziców o innych spotkaniach, np. z wychowawcą klasy, grupy itp. W związku z tym, w projekcie wskazano, że o terminie spotkania zespołu dyrektor informuje rodziców ucznia w sposób ustalony w danej placówce.

Dodano również zapis umożliwiający dyrektorom zaproszenie na spotkanie zespołu, za zgodą rodzica ucznia, również innych osób, w szczególności lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty, którego wiedza może być wsparciem w ustaleniu form pomocy dla ucznia. Proponowane są także zmiany w zapisach na tzw. kartach indywidualnych potrzeb ucznia.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama