"Renta za mieszkanie" w praktyce

UOKiK zbadał rynek renty dożywotniej. Prawie połowa umów zawiera nieprawidłowości.

Od 5 lat kilka firm w Polsce oferuje produkt finansowy zwany rentą dożywotnią. Fundusz hipoteczny podpisuje umowę z klientem powyżej 65 roku życia, w myśl której w zamian za prawo własności do jego mieszkania emeryt otrzyma co miesiąc określoną sumę pieniędzy. -  Konsumentów w wieku 65+ uznać należy za szczególnie wrażliwą grupę, narażoną na negatywne oddziaływanie Spółek, oferujących swoje produkty w formie dożywotnich świadczeń. W związku z tym, Prezes UOKiK przyjrzał się działalności tego typu przedsiębiorców, których oferta adresowana jest do osób w wieku 65+ - można przeczytać w raporcie przedstawionym 24 października 2013 przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Urząd zbadał umowy i reklamy siedmiu funduszy hipotecznych. W 17 z 37 skontrolowanych umowach 5 firm stwierdzono 29 nieprawidłowości. Dotyczą one przede wszystkim uzależniania zamieszkania w zbytym lokalu członków najbliższej rodziny konsumenta od zgody przedsiębiorcy, nakładania na konsumentów uciążliwych obowiązków takich jak obciążanie ich kosztami poważnych napraw mieszkania lub domu oraz nakazu, pod groźbą kary umownej, informowania o zebraniach wspólnoty  lub spółdzielni mieszkaniowej. Jednocześnie UOKiK stwierdza, że „zakres i charakter tych naruszeń nie przekłada się – jak dotąd - na wadliwe wykonywanie zawartych umów”.

Także w 17 z 46 reklam funduszy UOKiK znalazł stwierdzenia nieprawdziwe lub przekłamania. Przykładowo, seniorów informowano, że jeśli spółka nie wywiąże się ze zobowiązań, nieruchomość automatycznie wróci do klienta. Tymczasem do tego potrzebne jest złożenie oświadczenia woli przez przedsiębiorcę, lub rozwiązanie umowy przez sąd.

- Ważne jest, aby umowy świadczeń dożywotnich zostały objęte szczególną regulacją prawną, a co za tym idzie, aby były oferowane przez podmioty podlegające regularnej kontroli i nadzorowi instytucji państwowych. Tylko uporządkowany i uregulowany rynek może zapewnić profesjonalną obsługę konsumentów oraz ich bezpieczeństwo – można przeczytać w raporcie. 15 października rząd przyjął projekt założeń uregulowania renty dożywotniej, oraz ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama