III filar w pytaniach i odpowiedziach

Jakie są możliwości dodatkowego oszczędzania na emeryturę?

Istnieją trzy możliwości gromadzenia dodatkowych oszczędności na cele emerytalne: Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

PPE jest tworzone przez pracodawcę, który finansuje składki swoich pracowników. Pracownicy mogą również zadeklarować chęć wnoszenia składki dodatkowej, która jest potrącana z wynagrodzenia. Natomiast IKE i IKZE to indywidualne formy oszczędzania, które różnią się między sobą ulgami podatkowymi.

Jakie korzyści niesie oszczędzanie w tzw. III filarze?

Oszczędzanie w III filarze ma na celu zwiększenie przyszłych emerytur. Z powodu starzenia się społeczeństwa relacja osób płacących składki do liczby osób pobierających emeryturę będzie spadać. Po przejściu na emeryturę, dochody są zwykle niższe od dochodów uzyskiwanych w trakcie pracy zawodowej i prawdopodobnie będą spadać. Dodatkowe oszczędności mogą pomóc w podwyższeniu standardu życia na emeryturze. Oszczędności emerytalne nie są obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych, co odróżnia je np. od oszczędzania na „zwykłej” lokacie bankowej. Indywidualne oszczędzanie wiąże się również z możliwością uzyskania ulg w podatku dochodowym. To, co wpłacamy na IKZE w danym roku, możemy odliczyć od podstawy opodatkowania. Natomiast korzyści z gromadzenia środków na IKE można odczuć dopiero przy wypłacie, ponieważ oszczędzający nie zapłaci podatku dochodowego. Warunkiem skorzystania ze zwolnień podatkowych jest dokonanie wypłaty środków po osiągnięciu wymaganego wieku, który jest odmienny dla poszczególnych form oszczędzania. Zarówno z PPE i IKE środki można wypłacić już po osiągnięciu 60. roku życia, a w przypadku posiadania uprawnień emerytalnych nawet 5 lat wcześniej. Natomiast żeby dokonać wypłaty z IKZE, należy skończyć 65 lat i oszczędzać przez przynajmniej 5 lat. W przypadku PPE korzyści odczuwają nie tylko oszczędzający, ale również pracodawcy zakładający programy. Mają oni prawo zaliczyć wydatki ponoszone na PPE do kosztów uzyskania przychodu, a przekazywane w imieniu pracowników składki są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne.

Czy III filar jest dla każdego? Czy może tylko dla osób zamożniejszych?

Oszczędzać na IKE i IKZE może każda osoba, pod warunkiem ukończenia 16. roku życia. Uczestnictwo w PPE jest uzależnione od tego, czy nasz pracodawca prowadzi program. Jeśli tak, do PPE może przystąpić każdy pracownik, który nie osiągnął 70. roku życia i jest zatrudniony nie krócej niż 3 miesiące. Niektóre instytucje oferujące programy w ramach IKE lub IKZE wymagają minimalnych i regularnych wpłat, jednak istnieją produkty oszczędnościowe, które dają możliwość dokonywania niewielkich i nieregularnych wpłat. Zasoby portfela nie powinny mieć dominującej roli przy podejmowaniu decyzji o gromadzeniu dodatkowych środków na emeryturę. Oszczędzać powinni wszyscy, bez względu na uzyskiwane dochody. Nawet symboliczne wpłaty dokonywane systematycznie, mogą przynieść spore oszczędności. Na przykład wpłacając co miesiąc 50 zł przez 40 lat (łącznie 24 tys. zł), przy stopie procentowej 5 proc. rocznie, zgromadzimy kapitał w wysokości ponad 76,6 tys. złotych.
 

Jakie za i przeciw trzeba wziąć pod uwagę, podejmując decyzję o oszczędzaniu w III filarze? A może takie rozwiązanie ma same zalety?

Podejmując decyzję o oszczędzaniu w III filarze, należy brać pod uwagę przede wszystkim cel oszczędzania, a więc bezpieczeństwo finansowe na starość. Nie bez znaczenia są również korzyści podatkowe, wynikające z różnych form dodatkowego oszczędzania na cele emerytalne. Natomiast wybór formy programu, a także instytucji finansowej zależy od indywidualnych preferencji przyszłego emeryta. Każda z form oszczędzania na cele emerytalne jest inwestycją w naszą przyszłość.

Co się dzieje z naszymi pieniędzmi gromadzonymi na IKE, IKZE i w PPE?

Każda z form dodatkowego oszczędzania na cele emerytalne różni się limitem wpłat, sposobem opodatkowania i warunkami wypłat. W PPE składkę podstawową finansuje pracodawca, a pracownik w danym roku płaci od niej podatek dochodowy. Z ulgi podatkowej w ramach IKZE można skorzystać niemal od razu, jednak przy wypłacie środków oszczędzający płaci zryczałtowany podatek 10 proc. Natomiast korzyści podatkowe z oszczędzania w IKE oddalone są w czasie aż do momentu wypłaty.

Limit wpłat na poszczególne konta zależy od przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, ustalany na podstawie ustawy (z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych) i publikowany w Monitorze Polskim co roku przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W 2014 r. na IKE można wpłacić maksymalnie 11 238 zł, a na IKZE 4495,20 zł. W przypadku PPE limit składki dodatkowej, którą pracownik płaci indywidualnie, jest również ustalany co roku i w 2014 r. wynosi 16 857 zł. Pracodawca w ramach PPE nie może wpłacić za nas więcej niż 7 proc. wynagrodzenia.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama