Rząd zajmie się we wtorek projektem noweli ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zwiększenie zakresu kontroli osób związanych z organizacją i pełnieniem pieczy zastępczej i możliwość powrotu do m.in. dotychczasowej rodziny zastępczej czy rodzinnego domu dziecka osoby, która opuściła już te formy pieczy, przewiduje projekt noweli o wspieraniu rodziny, którym zajmie się we wtorek rząd.

Mowa o projekcie noweli ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, autorstwa MRiPS.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, ma on m.in. na celu wprowadzenie zmian służących pozyskiwaniu większej liczby kandydatów do przysposobienia dzieci.

"Nowelizacja zmierza (...) do ułatwienia procesu adaptacji dziecka, w szczególności dziecka starszego, w nowej rodzinie przez wprowadzenie zmian w Kodeksie pracy w zakresie urlopu ojcowskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego dla pracowników, którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzice adopcyjni. Rozwiązanie to będzie sprzyjało budowaniu więzi rodziców adopcyjnych z dzieckiem, jak również będzie pozwalało na szybsze nawiązanie relacji rodzinnych" - czytamy w uzasadnieniu.

W ocenie skutków regulacji napisano, że wśród rekomendowanych zmian legislacyjnych są takie, które zwiększają zakres kontroli osób związanych z organizacją i pełnieniem pieczy zastępczej (ma następować obowiązkowa weryfikacja w Rejestrze Osób Skazanych na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym).

Planowana jest też zmiana w zakresie kwalifikacji określonych kategorii osób wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przewiduje się też możliwość powrotu do dotychczasowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej osoby, która opuściła już te formy pieczy, rozpoczęła proces usamodzielniania, jednak z różnych powodów chciałby wrócić do pieczy zastępczej i pozostać w niej.

Projekt zakłada również wprowadzenie przy użyciu sytemu teleinformatycznego m.in. rejestru obejmującego wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej z podziałem na dzieci i osoby umieszczone albo przebywające w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej oraz poszczególnych formach instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Projekt przewiduje też stworzenie centralnego systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania danych w ramach procedur dotyczących spraw z zakresu adopcji.

"Celem podstawowym powyższej zmiany jest zwiększenie liczby adopcji krajowych. Jako cel pośredni można także wskazać (...) usprawnienie i przyspieszenie procedury wymiany informacji pomiędzy ośrodkami adopcyjnymi mającymi siedzibę w różnych województwach" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Projekt ustawy wprowadza też jednolite kryteria w dostępie do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" dla rodzin biologicznych oraz rodzin przysposabiających dziecko.

Nowela ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

W połowie maja szefowa MRiPS Marlena Maląg mówiła, że proponowane w projekcie noweli przepisy wyjdą naprzeciw oczekiwaniom rodzin zastępczych.

"Są one związane zarówno z podniesieniem wynagrodzeń, z wprowadzeniem odpowiedniego systemu teleinformatycznego, który będzie pomagał koordynować i zabezpieczać dzieci" - wskazała minister.

Zaznaczyła, że zmiany dotyczą także z samego funkcjonowania pieczy zastępczej na terenie kraju.

"Proces deinstytucjonalizacji jest dla nas bardzo ważny" - podkreśliła Maląg.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama