Rząd zajmie się ustawą antyaborcyjną

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, który całkowicie zakazuje aborcji w Polsce.

Według autorów projektu, ludzkie życie, także w fazie prenatalnej, chroni konstytucja. Ich zdaniem zatem obecna ustawa, która dopuszcza przerywanie ciąży w niektórych przypadkach, jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Podkreślają, że nie ma żadnych przesłanek, aby życie ludzkie w fazie prenatalnej było gorzej chronione niż w jakiejkolwiek innej fazie.

Obywatelski projekt zakłada m.in. wykluczenie z prawa tych wyjątków, które dopuszczają obecnie w Polsce aborcję. Autorzy projektu chcą także zmiany tytułu obowiązującej ustawy na: "O ochronie życia ludzkiego od poczęcia".

Rząd zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, który określa wymagania w stosunku do wódki, która może być oznaczona na etykiecie oznaczeniem geograficznym "Polska Wódka/Polish Vodka".

Oznaczenie "Polska Wódka/Polish Vodka" jest oznaczeniem geograficznym stosowanym dobrowolnie, jednakże gdy producent podejmie decyzję o użyciu tego oznaczenia, to produkowany i wprowadzany do obrotu wyrób musi spełniać wymagania określone w przepisach projektowanej ustawy.

Proponowana w projekcie ustawy definicja "Polska Wódka/Polish Vodka" ogranicza zakres surowców, z których może być ona produkowana do: żyta, pszenicy, owsa, jęczmienia i ziemniaków. Czyli produktów tradycyjnie stosowanych na terytorium Polski do produkcji wódki. Cały proces produkcyjny wyrobu z oznaczeniem "Polska Wódka/Polish Vodka" musi mieć miejsce na terytorium Polski.

Kolejny punkt posiedzenia Rady Ministrów to projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z autopoprawką. Celem zmian jest dostosowanie przepisów ustawy do zmieniających się potrzeb nadzoru epidemiologicznego oraz zwalczania chorób zakaźnych.

Nowelizacja dostosowuje też przepisy ustawy w zakresie finansowania działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zmian organizacji i finansowania Inspekcji, które zostały wprowadzone od 1 stycznia 2010 r.

Ministrowie rozpatrzą również projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy "Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu".

Rada Ministrów zajmie się ponadto projektem uchwały w sprawie ustanowienia "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły".

O programie mówił w maju premier Donald Tusk, według którego plan ma objąć pięć województw i kosztować 13 miliardów złotych. "To jest wielki program liczony na 19 lat, ale chcemy od zaraz uruchomić duże środki, 2,5 miliarda złotych do 2013 roku po to, by ten program przynosił efekty możliwie szybko" - podkreślał szef rządu.

Projekt o wartości ponad 13 mld zł będzie realizowany w latach 2011-2030; obejmuje on m.in. prace przygotowawcze w zakresie oceny zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz działania mające na celu ograniczenie zasięgu i skutków powodzi poprzez powiększenie przepustowości koryta wielkiej wody.

W programie zapisano także działania mające na celu ograniczenie wielkości powodzi poprzez retencjonowanie wód wezbraniowych w zbiornikach retencyjnych i polderach oraz przywracanie retencji naturalnej oraz działania ochronne w terenach silnie zurbanizowanych - łączące retencję wód opadowych na tym terenie i ochronę przed skutkami powodzi od strony rzek.

Powodzie nawiedziły kraj w maju, czerwcu i sierpniu 2010 r. Straty oszacowano łącznie na kwotę około 12,5 mld zł, a na pomoc poszkodowanym rząd przeznaczył ponad 2 mld zł. Ucierpiało 811 gmin. W trakcie powodzi śmierć poniosły 22 osoby. W działania ratownicze zaangażowanych było ponad 80 tys. strażaków i wiele innych służb.

Rada Ministrów przyjmie też projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw "Programu Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły"

Ministrowie przyjmą również projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach".

Rząd rozpatrzy także wniosek Szefa Kancelarii Premiera o wyrażenie zgody na utworzenie instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Ministrowie zajmą się ponadto sprawozdaniem z realizacji przedsięwzięć Euro w okresie grudzień 2010 r.-czerwiec 2011 r.

Wysłuchają również informacji o stanie realizacji "Planu prywatyzacji na lata 2008-2011".

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg