Dzieciństwo w Orient Expressie

Wprawdzie w Pacanowie kóz już nie kują, ale dzięki Koziołkowi Matołkowi gmina rozwija się jak nigdy dotąd, a Europejskie Centrum Bajki przyciąga swoim czarem już prawie 100 tysięcy zwiedzających rocznie.

Oddziaływanie Europej­skiego Centrum Bajek na gospodarczy rozwój gminy dotyczy w zasa­dzie samego Pacanowa oraz miej­scowości oddalonych w promieniu co najwyżej 2,5 km. Szybko rozwi­ja się biznes, już wkrótce w centrum podwoje otworzy stylowa kawiarenka, powstają agrotury­styczne gospodarstwa, jak świeże bułeczki idą działki pod budownic­two jednorodzinne – mówi Wie­sław Skop, wójt Pacanowa.

Życie to nie bajka
Mieszkańcy miejscowości od­dalonych od centrum gminy o 10–12 km traktują ECB jako drenaż samo­rządowej kasy, bo średnio gmina przeznacza na jego utrzymanie 600 tys. złotych rocznie przy budżecie około 17 mln złotych (wcześniej musiała też wydać prawie 2,6 mln złotych jako swój udział w inwestycji). W zasadzie nikt głośno nie kwestionuje potrzeby stworze­nia bajkowego centrum, ale wska­zuje się na inne pilne problemy, które można by było rozwiązać za te pieniądze: drogi, oświetlenie ulic, wiejskie świetlice…

Dzieciństwo w Orient Expressie   Dystrybucja TiM Studio – Dla tych ludzi liczy się nie świat bajki, lecz szara rzeczywistość. Im nie żyje się jak w bajce, a ja nie mam, niestety, czarodziejskiej różdżki. Jakże przy­dałaby się właśnie teraz przy two­rzeniu budżetu – mówi Wiesław Skop. Obecnie roczny budżet ECB to 2 mln złotych. Jego wpływy prze­kraczają 700 tys. złotych. Różnicę po połowie dopłacają gmina i samo­rząd województwa świętokrzyskie­go. – Chcemy zmienić te proporcje na naszą korzyść – dodaje wójt.

Aby jednak do Pacanowa dalej ciągnęły tłumy miłośników bajek, centrum cały czas musi się rozwi­jać. Stąd konieczność rozbudowy. I tak już w grudniu zwiedzającym udostępniony zostanie multime­dialny wagon wyposażony w supernowoczesną technikę. W jego oknach, po lewej i prawej stronie, będą się przesuwać bajkowe kra­jobrazy. Jego postawienie kosz­towało około 500 tys. złotych. Do tego są jeszcze 2 ha powierzchni do zagospodarowania.

- W świe­cie komputerów i smartfonów ECB ma do spełnienia bardzo ważną dydaktyczno-wychowawczą misję, bo największą wrażliwość dzieci zyskują przecież przez czytanie bajek i obcowanie z bajkowym światem - zaznacza Wiesław Skop.

Pomysłodawcą utworzenia w Pacanowie Europejskiego Centrum Bajek był Waldemar Dąbrowski, minister kultury w la­tach 2002-2005. To z jego inicjatywy w 2003 roku zorganizowano w Pa­canowie Festiwal Kultury, kiedy to uroczyście mianowano Pacanów Europejską Stolicą Bajek. Od tego dnia rozpoczęto intensywne prace nad stworzeniem tutaj nowoczesne­go dziecięcego centrum kultury. Oddane zostało do użytku w lutym 2010 roku.

Od mysiej dziurki do skarbnicy
„Uzbrojeni” w czerwone, krasnalowe buciki ruszamy w niezwy­kłą podróż. Naszym przewodni­kiem, wyjątkowo, nie jest Królewna Śnieżka czy Piotruś Pan, ale sama dyrektor Karolina Kępczyk.

- Na­szą przygodę zaczynamy od przej­ścia przez Mysią Dziurkę - wy­jaśnia. - Posłuchajmy uważnie, może usłyszymy chrobotanie albo cichutkie popiskiwanie   I myszki, ale bądźmy ostrożni i czujni, bo… - urywa z tajemniczym uśmiechem.

Po kilku krokach już wiemy… jesteśmy w Smoczej Jamie! Na szczęście smok sobie gdzieś poszedł i docieramy do Pałacowego Korytarza, w którym witają nas księżniczki, królewicze z bajek m.in. Hansa Christiana Andersena.

Audiencja w królewskich progach dobiega końca, bo oczekują na nas skrzy­dlaci przyjaciele. Musimy nieźle się nagłowić, by nie popełnić faux pas i nie pomylić mewy z wróbelkiem.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

TAGI| KULTURA

Reklama

Reklama

Reklama