Prezydent podpisał nowelę ograniczającą podwyżki cen ciepła

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę wprowadzającą mechanizm, który ma ograniczyć wzrost cen ciepła dla odbiorców - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Wzrost cen ciepła nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r.

Jak poinformowała we wtorek KPRP, prezydent podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw.

"Ustawa ma na celu objęcie systemem wsparcia kosztów zarówno wytwarzania, jak i dostawy ciepła, i dotyczyć ma dostawy ciepła do wskazanych, uprawnionych odbiorców - takich jak gospodarstwa domowe, szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej i inne instytucje użyteczności publicznej, a także wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i inne podmioty, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych i lokali instytucji użyteczności publicznej" - przekazała w komunikacie KPRP.

Dodano, że w ustawie proponowane jest nowe narzędzie przeznaczone do ochrony odbiorców. "Narzędzie to będzie stosowane w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Maksymalna cena dostawy ciepła zostanie zdefiniowana jako cena dostawy ciepła (tj. suma średniej ceny wytwarzania ciepła i średniej stawki opłat za usługi przesyłowe) obowiązująca na dzień 30 września 2022 r. powiększona o 40 proc." - wskazano.

Podkreślono, że jeżeli nastąpi wzrost cen dostawy ciepła, większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących na dzień 30 września 2022 r., to odbiorca będący podmiotem uprawnionym nie zostanie obciążony podwyżką, a przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają z tego tytułu odpowiednie wyrównanie. "Jeżeli tak ustalona maksymalna cena dostawy ciepła w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym będzie wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w danym systemie ciepłowniczym, albo będzie ona wyższa od ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie obowiązującej taryfy dla ciepła w danym systemie ciepłowniczym, przedsiębiorstwo energetyczne obowiązane będzie stosować w rozliczeniach z odbiorcami objętymi wsparciem najniższą z tych cen, oraz będzie uprawnione do otrzymania wyrównania z tego tytułu" - wyjaśniono.

Jak podała Kancelaria, niestosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne zagrożone będzie karami (nie będą mogły być niższe niż 1 mln zł).

Ustawa przewiduje także wypłatę wyrównania dla sprzedawców ciepła, którzy w okresie od 1 października 2022 r. do 28 lutego 2023 r., w danym systemie ciepłowniczym, w rozliczeniach z odbiorcami stosowali cenę dostawy ciepła wyższą od maksymalnej ceny dostawy ciepła. Wyrównania takie będzie wypłacane na wniosek sprzedawcy ciepła złożony nie wcześniej niż w terminie 15 dni i nie później niż w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Sprzedawca ciepła będzie zobowiązany do uwzględnienia otrzymanego wyrównania w rozliczeniach z odbiorcami - przez dokonanie odpowiedniej korekty rozliczeń za wyżej wymieniony okres. Niedokonanie takiego rozliczenia i takiej korekty skutkować będzie obowiązkiem zwrotu wyrównania wraz z odsetkami liczonymi od dnia otrzymania wyrównania oraz wiązać się będzie z odpowiedzialnością administracyjną. Przewidziane w tym zakresie kary nie będą mogły być niższe niż 1 mln zł.

Ustawa wprowadza również dodatkowe obowiązki informacyjne związane z przyznawaniem dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie zmienianej ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw; zwiększa także wysokość limitu wydatków Funduszu przeznaczonych na dopłaty do ciepła systemowego (tj. wydatków zarówno na dotychczasowy system rekompensat jak i wprowadzany ustawą system wypłaty wyrównań). Limit ten z dotychczasowych 10 mld zł zwiększa się do 14,5 mld zł. Ustawa zmienia także szereg innych przepisów poszczególnych ustaw określających limity wydatków budżetowych będących skutkiem ich wejścia w życie.

"Zmiany w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu zmierzają w szczególności do poszerzenia obowiązków informacyjnych przedsiębiorstw energetycznych wobec gospodarstw domowych, tak aby łatwiejsze stało się precyzyjne określenie ilości paliw gazowych zużytych na potrzeby danego gospodarstwa domowego - co jest niezbędne przy ustalaniu przysługującej gospodarstwu domowemu rekompensaty z tytułu podatku VAT zapłaconego od tych paliw" - podano.

KPRP przekazała, że ustawa zawiera przepisy przejściowe i dostosowujące, w szczególności dotyczące składania wniosku o wypłatę wyrównania za marzec 2023 oraz dotyczące rekompensat należnych w przypadku, gdy w okresie od 1 października 2022 r. do 28 lutego 2023 r. średnia cena wytwarzania ciepła obliczona przez sprzedawcę ciepła nie przekroczyła w danym systemie ciepłowniczym średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych regulacji, który wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia oraz regulacji wchodzących w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Inwazja Rosji na Ukrainę - czytaj w naszej relacji

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg